Bronnenlijst

Broncode Bronomschrijving Bronbestand
frl R&W Rienks, Ir K.A. en Ir G.L. Walther, Binnendiken en slieperdiken yn Fryslân, 1954
frl R&W Rienks, Ir K.A. en Ir G.L. Walther, Binnendiken en slieperdiken yn Fryslân, 1954
frl R&W Rienks, Ir K.A. en Ir G.L. Walther, Binnendiken en slieperdiken yn Fryslân, 1954
frl prent

Kerst Huisman, Het Friese prentenkabinet, uitg Friese Pers 1996

frl HFC

Rijke, P.J. de, Hoogtepunten van de Friese cartografie, uitg Fiese Pers 2001

frl VF'94 Buursma, A., Makkumer tichelwerken in de zeventiende eeuw, in De Vrije Fries LXXIV, 1994
frl VF'94 Buursma, A., Makkumer tichelwerken in de zeventiende eeuw, in De Vrije Fries LXXIV, 1994
frl graf

Grafschriften, te raadplegen via de website van de Fryske Akademy: www.fa.knaw.nl

frl AFB

Meer, P.L.G. van der, J.A. Mol en P. Nieuwland, Administrative en fiskale boarnen oangeande Fryslân yn de ier-moderne tiid, Fryske Akademy 1993

frl Har

Harlinger stadsgezichten tot 1880, uitgave Gemeentemuseum Het Hannemahuis