Bronnenlijst

Broncode Bronomschrijving Bronbestand
frl R&W Rienks, Ir K.A. en Ir G.L. Walther, Binnendiken en slieperdiken yn Fryslân, 1954
frl R&W Rienks, Ir K.A. en Ir G.L. Walther, Binnendiken en slieperdiken yn Fryslân, 1954
frl Meij

Briefpapier van A.G. vd Meij

frl VF'94 Buursma, A., Makkumer tichelwerken in de zeventiende eeuw, in De Vrije Fries LXXIV, 1994
frl VF'94 Buursma, A., Makkumer tichelwerken in de zeventiende eeuw, in De Vrije Fries LXXIV, 1994
frl prent

Kerst Huisman, Het Friese prentenkabinet, uitg Friese Pers 1996

frl HFC

Rijke, P.J. de, Hoogtepunten van de Friese cartografie, uitg Fiese Pers 2001

frl graf

Grafschriften, te raadplegen via de website van de Fryske Akademy: www.fa.knaw.nl

frl AFB

Meer, P.L.G. van der, J.A. Mol en P. Nieuwland, Administrative en fiskale boarnen oangeande Fryslân yn de ier-moderne tiid, Fryske Akademy 1993

frl BN'98 Een kijkje in de fabriek van draineerbuizen aan de Stoombootkade in het jaar 1896, Bolswarder Nieuwsblad 9 sept 1998